Brak

XXI Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 24 października 2016 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. W porządku obrad, który członkowie Rady przyjęli bez uwag, znalazły się – część uchwałodawcza i część sprawozdawcza. Jako pierwszy, sprawozdanie o stanie sanitarno-weterynaryjnym w powiecie żyrardowskim przedstawił reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie Lekarz Weterynarii Marek Radzikowski. Obszerne sprawozdanie radni otrzymali w materiałach sesyjnych, natomiast Inspektor Marek Radzikowski skupił się w swym wystąpieniu na najbardziej istotnych kwestiach bezpieczeństwa weterynaryjnego w naszym powiecie. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie w roku 2015 utrzymał status powiatu urzędowo wolnego od enzootycznej białaczki bydła oraz tbc u bydła, brucelozy bydła, brucelozy kóz i owiec, gorączki Q u bydła, owiec i kóz, IBR-IPV bydła, BTV-choroby niebieskiego języka u bydła i owiec, wścieklizny lisów, wścieklizny innych gatunków zwierząt, choroby Aujeszkyego świń, pryszczycy bydła i świń, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń u świń i dzików, bąblownicy świń i włośnicy w badaniach poubojowych, salmonellozy w stadach drobiu. W roku 2015 w wyniku badania stad trzody chlewnej nie stwierdzono żadnego przypadku seropozytywnego choroby Aujeszkyego. Po zasięgnięciu opinii hodowców trzody chlewnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie podjął decyzję o włączenie powiatu żyrardowskiego wraz z innymi powiatami we wspólny wniosek o utworzenie „Regionu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego trzody chlewnej w 2016 roku.” W ocenie lekarza, mimo dobrego stanu ochrony weterynaryjnej w naszym powiecie, wiele zagrożeń związanych jest ze zwiększającą się ilością w kraju ognisk afrykańskiego pomoru świń. Sprzyja temu wzmożony ruch komunikacyjny, ale przede wszystkim nadmierna populacja dzików. Zapewnił jednak, że służby weterynaryjne dokładają starań, aby przeciwdziałać roznoszeniu i powstawania nowych ognisk tej groźnej dla trzody choroby.

W kolejnym sprawozdawczym punkcie sesji Skarbnik Edyta Fedorowicz przekazała sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.

Po informacji lekarza weterynarii i sprawozdaniu Pani Skarbnik radni rozpoczęli procedowanie nad zmianami w budżecie i uchwałą w sprawie powołania nowej jednostki organizacyjnej w strukturze Powiatu.

W punkcie porządku dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2016 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 191.199,00 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów o kwotę 121.375,00 zł, w związku z wyższymi wpływami za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 40.400,00 zł z tytułu wpływów za pobyt w placówce oraz otrzymanej darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Hamerni. Dokonano także zwiększenia planu wydatków majątkowych, w tym m.in. o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych”, kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa Komendy wraz z budową zaplecza technicznego…”, a także wydatków poszczególnych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu, po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok wynosi odpowiednio: 65.821.181,60 i 70.998.809,51 . Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji Rady, radni przyjęli jednomyślnie.

W kolejnym punkcie obrad ponownie Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła kolejny projekt uchwały, w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego” oraz nadania jej statutu. W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym zmieniły się zasady w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych w strukturze samorządów. W myśl nowych przepisów dotychczasowy sposób prowadzenia obsługi finansowo-księgowej, tj. na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego jest niemożliwy. Z uzasadnienia do ustawy wynika, że jej celem jest poprawa funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego zarówno własnych jak i zleconych. Zgodnie z założeniami ustawa wprowadza możliwość zapewnienia samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w szczególności obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Wobec powyższego Zarząd na podstawie wymienionej wyżej ustawy zaproponował utworzenie jednostki pn. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego, która zapewni obsługę finansową, administracyjną oraz organizacyjną powiatowym szkołom i placówkom oświatowym. Uchwała w sprawie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego” została przyjęta także jednogłośnie.

Projekt ostatniej uchwały przedstawił Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. Uchwała dotyczyła przyjęcia przez Radę regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Zasady korzystania z nowego powiatowego obiektu radni zaakceptowali jednogłośnie podejmując uchwałę w tej sprawie.

Po części uchwałodawczej sesji, ponownie pojawił się wątek sprawozdawczy – informację o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2016/2017 przedstawił Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, któremu regulamin organizacyjny podporządkował sprawy związane z oświata powiatową. Jako kolejne informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Suchecki, a kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób podpisujących w imieniu Starosty decyzje administracyjne – Starosta Wojciech Szustakiewicz.

6790 6791 6792 6793 6794 6795 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie / fot. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie www.powiat-zyrardowski.pl

Dodaj komentarz

Close
Close