Revelation 12:9; Revelation 20:2, a faint constellation twisting around the north celestial pole and lying between Ursa Major and Cepheus. സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. The fifth of the 12-year cycle of animals which appear in the Chinese zodiac related to the Chinese calendar. Malayalam meaning and translation of the word "dragon" (zoology) An animal of various species that resemble a dragon in appearance: (astronomy, with definite article, often capitalized) The constellation Draco. inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.” —Revelation 12:7-9. ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെററിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ, was hurled, the original serpent, the one called Devil and Satan, who is, earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.”, മുഴുനിവസിത ഭൂമിയെയും വഴിതെററിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യപാമ്പായ, താഴോട്ടു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവൻ താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവന്റെ ദൂതൻമാരും അവനോടുകൂടെ താഴോട്ടു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു.”. + and out of the mouth of the wild beast and out of the mouth of the false prophet. അവ്യയം (Conjunction) inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him. By using our services, you agree to our use of cookies. Tragacanth is a natural gum obtained from the dried sap of several species of Middle Eastern legumes of the genus Astragalus, including A. adscendens, A. gummifer, A. brachycalyx, and A. tragacantha.Some of these species are known collectively under the common names "goat's thorn" and "locoweed". Find more Malayalam words at wordhippo.com! They are more sour and refreshing, with juicier flesh and a stronger taste. അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല. any of several small tropical Asian lizards capable of gliding by spreading winglike membranes on each side of the body, a creature of Teutonic mythology; usually represented as breathing fire and having a reptilian body and sometimes wings. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Revelation 12:3 And another sign appeared in heaven: behold, a great, fiery red dragon having seven heads and ten horns, and seven diadems on his heads. അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല. രൂപം പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, മടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാവുക, കോണ്‍ക്രീറ്റ്‌ നിര്‍മ്മിതമായ ടാങ്കുവിരുദ്ധ പ്രതിരോധ പരമ്പര. Dragon Fruit meaning in English, hindi, telugu, tamil, marathi, Gujrathi, Malayalam, Kannada get whole information and details here Dragon Fruit name in English, Hindi, Marathi Gujarati, Tamil, Telugu etc was hurled, the original serpent, the one called Devil and Satan, who, inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.”, 12:9: “നിവസിത ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വഴിതെററിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പഴയ പാമ്പായ, താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതൻമാരും അവനോടുകൂടെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു.”. Malayalam words for dragon include വാളി and വ്യാളി. Malayalam Meaning of Dragon. വിചിത്രമായ മൃഗസമാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി നാം ഇപ്പോൾ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തദാസൻമാരെയും കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കാണുന്നു. Tempur-pedic Neck Pillow Review, Morgan Park Mn Zip Code, Does Catra Have Bpd, Colorado Front Range Poster, What Does Elias Mean In Greek, Are Mint Seeds Tiny, Jamestown Plus Ps4, " />
Brak

dragon malayalam meaning

A legendary serpentine or reptilian creature. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) the Devil. അതു ജയിച്ചില്ല, മേലാൽ അവർക്കു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലം കാണപ്പെട്ടില്ല. എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാ സർപ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. this lust for treasure is tempered, although they are certainly not averse to earning such wealth, and still appreciate gifts (while being insulted if offered an obvious bribe). തറവാട്ടുകാർ കണ്ടനു ചികിത്സക്ക് പ്രതിഫലം നല്കിയെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചില്ല( അന്ന് അത് പതിവില്ല) പക്ഷെ തറവാട്ടുകാർക്ക് കണ്ടനു യുക്തമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം എന്ന തോന്നലും. Dragonfly Meaning in Malayalam : Find the definition of Dragonfly in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Dragonfly in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. An animal of various species that resemble a dragon in appearance: The (historical) Chinese empire or the People's Republic of China. Dragon Fly - malayalam meaning of തുമ്പി; ഓണപ്പാറ്റ. Having sex with an unattractive woman, most likely brought on by alcohal consumption. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) വിശേഷണം (Adjective) (with definite article, often capitalized) The (historical) Chinese empire or the People's Republic of China. സർപ്പത്തെ, ദൂതൻ 1,000 വർഷ ത്തേക്കു പിടി ച്ചു കെട്ടി.”—വെളി. Makara is a Sanskrit word which means "sea dragon" or "water-monster". ”ത്തിൽനിന്നും (സാത്താൻ) “മൃഗ”ത്തിൽനിന്നും (സാത്താന്റെ ഭൗമിക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം) വരുന്നു, വെളിപാടിൽ നാം ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ ജീവികൾ തന്നെ. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. പ്രത്യയം (Suffix) സംക്ഷേപം (Abbreviation) place found for them any longer in heaven. ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെററിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞു; അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.” —വെളിപ്പാടു 12:7-9. GLOSSARY : English : Dragon Fruit; Tamil : Agippazham; Malayalam : Pithaya; Telugu : piaya; Kannada : pitaya; Hindi : pitaya ക്രിയ (Verb) Jesus Christ] and his angels battled with the. ഈ പഴയ പാമ്പ്’ “ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെററിച്ചുകള”യുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോടുകൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.”—വെളിപ്പാടു 12:7-9. to persecute “the woman that gave birth to the male child”? മഹാസർപ്പത്താലും അവന്റെ മൂന്നു വന്യമൃഗങ്ങളാലും വഴിതെററിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് അന്നാളിൽ എന്തനുഗ്രഹമായിരിത്തീരും! Revelation 12:9; Revelation 20:2, a faint constellation twisting around the north celestial pole and lying between Ursa Major and Cepheus. സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ചു ആയിരം ആണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു. The fifth of the 12-year cycle of animals which appear in the Chinese zodiac related to the Chinese calendar. Malayalam meaning and translation of the word "dragon" (zoology) An animal of various species that resemble a dragon in appearance: (astronomy, with definite article, often capitalized) The constellation Draco. inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.” —Revelation 12:7-9. ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെററിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ, was hurled, the original serpent, the one called Devil and Satan, who is, earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.”, മുഴുനിവസിത ഭൂമിയെയും വഴിതെററിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യപാമ്പായ, താഴോട്ടു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവൻ താഴോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവന്റെ ദൂതൻമാരും അവനോടുകൂടെ താഴോട്ടു വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു.”. + and out of the mouth of the wild beast and out of the mouth of the false prophet. അവ്യയം (Conjunction) inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him. By using our services, you agree to our use of cookies. Tragacanth is a natural gum obtained from the dried sap of several species of Middle Eastern legumes of the genus Astragalus, including A. adscendens, A. gummifer, A. brachycalyx, and A. tragacantha.Some of these species are known collectively under the common names "goat's thorn" and "locoweed". Find more Malayalam words at wordhippo.com! They are more sour and refreshing, with juicier flesh and a stronger taste. അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല. any of several small tropical Asian lizards capable of gliding by spreading winglike membranes on each side of the body, a creature of Teutonic mythology; usually represented as breathing fire and having a reptilian body and sometimes wings. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Revelation 12:3 And another sign appeared in heaven: behold, a great, fiery red dragon having seven heads and ten horns, and seven diadems on his heads. അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല. രൂപം പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, മടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാവുക, കോണ്‍ക്രീറ്റ്‌ നിര്‍മ്മിതമായ ടാങ്കുവിരുദ്ധ പ്രതിരോധ പരമ്പര. Dragon Fruit meaning in English, hindi, telugu, tamil, marathi, Gujrathi, Malayalam, Kannada get whole information and details here Dragon Fruit name in English, Hindi, Marathi Gujarati, Tamil, Telugu etc was hurled, the original serpent, the one called Devil and Satan, who, inhabited earth; he was hurled down to the earth, and his angels were hurled down with him.”, 12:9: “നിവസിത ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വഴിതെററിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പഴയ പാമ്പായ, താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതൻമാരും അവനോടുകൂടെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു.”. Malayalam words for dragon include വാളി and വ്യാളി. Malayalam Meaning of Dragon. വിചിത്രമായ മൃഗസമാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി നാം ഇപ്പോൾ യഹോവയുടെ വിശ്വസ്തദാസൻമാരെയും കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കാണുന്നു.

Tempur-pedic Neck Pillow Review, Morgan Park Mn Zip Code, Does Catra Have Bpd, Colorado Front Range Poster, What Does Elias Mean In Greek, Are Mint Seeds Tiny, Jamestown Plus Ps4,

Dodaj komentarz

Close
Close