Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Szykują się zmiany w uchwałach związanych z gospodarką odpadami.

Urząd Miasta przygotował zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta oraz uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Konieczność zmian podyktowana jest przede wszystkim wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz obecną sytuacją w regionie. Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił konsultacje społeczne projektów uchwał.

Zgodnie z wytycznymi resortu, gminy mają poszerzyć system gospodarowania odpadami komunalnymi o dodatkowe frakcje odpadów w postaci papieru, który będzie zbierany odrębnie w pojemnikach i workach w kolorze niebieskim. Ponadto według rozporządzenia właściciele nieruchomości mają zbierać w osobnych pojemnikach i workach nie tylko odpady zielone, ale wszystkie odpady ulegające biodegradacji tj. obierki z jarzyn i owoców, fusy z kawy i herbaty, resztki produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego, skorupki jajek itp. Frakcje odpadów biodegradowalnych trzeba będzie zbierać w pojemnikach i workach koloru brązowego z napisem „BIO”.

W nowym regulaminie uwzględniono terminy odbioru dodatkowych rodzajów odpadów tj. papieru i bioodpadów. Dokonano również zmiany częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz wprowadzono limity odbioru odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni.

Projekt Regulaminu, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie i przeprowadzonych konsultacjach, zostanie wprowadzony pod obrady Rady Miasta Żyrardowa.

Konsultacje projektów uchwał trwają do 4 lutego br. Organizacje pozarządowe działające na terenie Żyrardowa w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mogą zgłaszać swoje uwagi, wypełniając stosowny formularz, który można przesłać na adres: urzad@zyrardow.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa. Projekty uchwał wraz ze wzorem formularza dostępne są na stronie https://www.bip.zyrardow.pl/5119,rozpoczete?tresc=51607 Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 05.

Uruchomienie systemu gospodarki odpadami, po nowelizacji przepisów prawa lokalnego, planowane jest od 1 lipca 2019 roku, co zbiegnie się z wyłonieniem nowego Wykonawcy na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close