Co słychać na mieście?

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

 

W okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. na terenie kraju przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy  dotychczas nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o powszechnym obowiązku obrony zastępuje dotychczasowy pobór do wojska.

Dla mieszkańców Żyrardowa termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach od 9 do 17 marca 2020 roku. W tym okresie mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Żyrardowie w siedzibie przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 9.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. bez nakrycia głowy,
  4. dokument potwierdzający wykształcenie lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta, dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.         

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed prezydentem miasta, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności art. 224 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1541).           

 Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacjami zapraszamy do Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żyrardowa osobiście do pokoju nr 11 lub kontakt telefoniczny pod nr 46 858 15 90 lub 46 858 15 89.

Dodaj komentarz

Close
Close