Co słychać na mieście?

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

 

W okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. na terenie kraju przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy  dotychczas nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o powszechnym obowiązku obrony zastępuje dotychczasowy pobór do wojska.

Dla mieszkańców Żyrardowa termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach od 9 do 17 marca 2020 roku. W tym okresie mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej muszą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Żyrardowie w siedzibie przy ul. Ks. Stanisława Brzóski 9.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji po raz pierwszy przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. bez nakrycia głowy,
  4. dokument potwierdzający wykształcenie lub zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta, dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.         

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed prezydentem miasta, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności art. 224 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1541).           

 Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacjami zapraszamy do Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Żyrardowa osobiście do pokoju nr 11 lub kontakt telefoniczny pod nr 46 858 15 90 lub 46 858 15 89.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close