Brak

Program rewitalizacji Żyrardowa na lata 2016-2020

We wtorek 12 lipca 2016 roku podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Żyrardowa do roku 2020 (14 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących)

Główne projekty zaproponowane w ramach tego programu to:

 • Rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru z adaptacją na Centrum
  Obsługi Mieszkańców i bibliotekę publiczną
 • Termomodernizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 28×44 m przy ZSP Nr 2 w Żyrardowie
 • Rewitalizacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 w Żyrardowie
 • Zagospodarowania terenu trzech podwórek na obszarze zabytkowej osady fabrycznej w Żyrardowie
 • Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez
  budowę przedszkola przy ul. Brzóski w Żyrardowie
 • Rozwój sieci dróg rowerowych
 • Systemy Park&Ride
 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie
 • Budowa budynku wielofunkcyjno – mieszkalnego przy ul. Waryńskiego
 • Budowa ulicy Nowy Świat na odc. od ul. B. Limanowskiego do istn. utwardzenia z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
 • Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Żyrardowie
 • Rewaloryzacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Żyrardowie
 • Adaptacja piwnic w budynku Centrum Kultury na cele edukacyjno-kulturalne
 • Termomodernizacji budynku A wraz z zagospodarowaniem terenu
  Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
 • Budowa budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym
  w Żyrardowie (ul. Nowy Świat 11)
 • Prace remontowo – konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej
  Pocieszenia wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Zagospodarowanie terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie

Szczegóły poniżej:

Misja programu rewitalizacji i wizja wyprowadzenia obszaru
zdegradowanego ze stanu kryzysowego – planowany efekt
rewitalizacji

Misją programu rewitalizacji Żyrardowa jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta. Obszar ten obejmuje zarówno centrum miasta wraz z zabytkową zabudową Osady Fabrycznej i terenem poprzemysłowym, jak i tereny najbardziej zdegradowanej dzielnicy mieszkaniowej.
Programem rewitalizacji objęto następujące tereny:
· centrum miasta wraz z zabytkową zabudową tzw. „Osadą Fabryczną”;
· obszary poprzemysłowe obejmujące tereny dawnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego;
· najbardziej zdegradowane dzielnice mieszkaniowe.
Zabytkowe centrum Żyrardowa stanowi dziś dziedzictwo europejskiej kultury materialnej, bo jak powszechnie się uważa, jest jedynym w Europie, zachowanym w tak dużej skali, zespołem urbanistyczno-architektonicznym miasta przemysłowego przełomu XIX i XX wieku. Obiekty Osady Fabrycznej i cały jej układ urbanistyczny wpisane są do rejestru zabytków. Zabytkowy układ urbanistyczny osady i zespoły poprzemysłowe są pomnikiem historii. W Gminnej Ewidencji Zabytków figurują 362 zabytki nieruchome, w tym 205 wpisane do rejestru zabytków.

WIZJA – PLANOWANY EFEKT REWITALIZACJI

Wizja została poddana konsultacji z mieszkańcami Żyrardowa na spotkaniu w dniu 28.01.2016 r. Wizja wypracowana została przez samorząd i interesariuszy rewitalizacji. Wizja zawiera opis pożądanego stanu docelowego w czterech aspektach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, techniczno-budowlanym. Rewitalizacja to istotny element całościowej wizji rozwoju gminy, stąd wizja programu rewitalizacji bezpośrednio koresponduje z wizją zawartą w Strategii Rozwoju Miasta.
Wizja obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa
Centrum Żyrardowa to miejsce o wyjątkowym industrialnym klimacie, przykuwające uwagę mnogością obiektów zabytkowych, w którym historia inspiruje do aktywności społecznej i gospodarczej.
Szczegółowy opis wizji:
Dominujący element krajobrazu Żyrardowa stanowi zachowany unikatowy układ urbanistycznych i architektoniczny osady fabrycznej, podkreślony uporządkowaną siatką ulic obsadzonych szpalerami okazałych drzew, kontrastujących z pierzeją ceglanych domów robotniczych.
W tonących w zieleni przydomowych ogródkach, podobnie jak przed stu pięćdziesięciu laty, tętni życie rodzinne i zacieśniają się relacje sąsiedzkie.

Budynki dawnej fabryki, po gruntownej rewitalizacji, dumnie wznoszą się ponad mieszkalną zabudową zabytkowego centrum miasta, pełniąc nowe funkcje obiektów mieszkalnych i usługowo-handlowych. Poza czerwono-ceglaną zabudową, wyróżniającym się elementem centrum jest bujna zieleń,
w postaci licznych skwerów i zieleńców wyposażonych w małą architekturę, zachęcającą do wypoczynku. Relaks po pracy oferują również placówki kultury, proponują wiele różnych form zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu stwarzają także żyrardowskie muzea, upowszechniające i kultywujące wiedzę o historii miasta i lokalnych tradycjach. Osada fabryczna, gdzie na każdym kroku historia harmonijnie splata się z nowoczesnością, stanowi idealne miejsce do zamieszkania dla osób ceniących komfort życia i nietuzinkowy charakter otoczenia. Zabytkowe centrum Żyrardowa to serce miasta, przestrzeń dla realizacji ważnych wydarzeń kulturalno-społecznych, centrum gospodarcze i administracyjne. Miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, bezpieczne, pobudzające do aktywności, w którym żyją i pracują wyjątkowi ludzie.
Filarem rozwoju gospodarczego obszaru kryzysowego będzie historyczne dziedzictwo kulturowe XIX-wiecznej osady fabrycznej oraz potencjał endogenny mieszkańców.

 

Projekty główne:
I. STREFA SPOŁECZNA:
Zadanie Z.I.1. Zagospodarowania terenu trzech podwórek na obszarze zabytkowej osady fabrycznej w Żyrardowie
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem – 1 zespół 13 obiektów; Liczba kulturowych obszarów / miejsc / instytucji kulturalnych udostępnianych dla niepełnosprawnych – 1 szt.; Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 2.000 osób.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Realizacja tego projektu ma za zdanie stworzenie miejsca atrakcyjnego turystycznie i społecznie oraz utrwalić historyczne i artystyczne walory XIX w. osady fabrycznej, pozwalając na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Projekt ma na celu powstanie nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne (możliwość organizowania mini festynów, wystaw, plenerów), a jednocześnie teren podwórek ma być
miejscem wypoczynku, spotkań sąsiedzkich, towarzyskich, kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z założeń projektu jest odtworzenie pierwotnego zabytkowego układu urbanistycznego poprzez rekonstrukcję tzw. komórek, w miejscach wskazanych w MPZP, z nadaniem im nowej funkcji, przy zachowaniu gabarytów i wyglądu zewnętrznego nawiązujących do historycznego wyglądu obiektu. Projekt polega na zaprojektowaniu układu funkcjonalno-przestrzennego, zagospodarowaniu terenu, jego ukształtowania i rozplanowania nawierzchni, miejsc do parkowania, ciągów
komunikacyjnych: chodniki, dojazdy, dojścia, oświetlenia, lokalizacji elementów małej architektury, w tym wiat śmietnikowych, miejsc rekreacji, a także zieleni w tym poszanowanie zieleni istniejącej na podwórkach, w szczególności starodrzewu, ewentualnie ogrodzenia. Projekt jest przygotowywany w formule partycypacyjnej. Był poprzedzony licznymi spotkaniami z mieszkańcami w latach ubiegłych. Koncepcje zagospodarowania wnętrz kwartałów poddano konsultacjom społecznym w formie warsztatów urbanistycznych, w których poza mieszkańcami kwartałów, uczestniczyli przedstawicie NGO i inne zainteresowane osoby. Metodologia przyjęta przez prowadzących konsultację sprawdziła się, proponowane rozwiązania spowodowały burzliwa dyskusję, przy ogólnej akceptacji pomysłu. Użytkownicy obszaru zgłosili wiele uwag, wszystkie realizowalne zostały uwzględnione. Obecnie mieszkańcy każdego z podwórek wspólnie wymyślają sposoby zagospodarowania wyznaczonych w koncepcji miejsc rekreacji.
Stanowi część projektu realizowanego w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast (kompleksowość).
· Lokalizacja – kwartały są zlokalizowane w Żyrardowie na terenie zabytkowej osady
fabrycznej na terenie jednostki planistycznej nr 26 MU, 10MU, 3MU z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żyrardowa (numery działek: 4040/4;
4038/1; 4037/3; 4033/1; 4034/1; 4035/1; 4036/2; 4029/2; 4028/1; 4024/1; 4025/1;
4026/3; 4027/1; 4030/1; 2580/1; 2579/1; 2576/1; 2577/4; 2582/2; 2581/1).
Na obszarze rewitalizacji okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 14.200.000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów programu: w trakcie spotkań zespołu ds. rewitalizacji omawiany będzie na bieżąco postęp prac związany z realizacją projektu. Informacja na temat osiągnięcia efektów przedsięwzięcia będą zawierały protokoły odbioru inwestycji oraz sprawozdania z realizacji projektu.

 

Zadanie I.2. Termomodernizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie – projekt złożony w ramach Działania 4.2. RPO WM na lata 2014 – 2020
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Inwestycja polega na głębokiej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w mieście Żyrardów, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Głównym problemem jest niska efektywność energetyczna obiektu funkcjonującego w systemie edukacji publicznej oraz niewykorzystywany potencjał produkcji energii z OZE na potrzeby funkcjonowania
budynku. Budynek wymaga głębokiej termomodernizacji. Zapewnienie uczniom i nauczycielom komfortu cieplnego podczas zajęć edukacyjnych wymaga nieustannego wytwarzania bardzo dużej ilości energii cieplnej, co powoduje nadmierną emisję do atmosfery gazów cieplarnianych. Dofinansowanie inwestycji jest niezbędne, ponieważ dalsza eksploatacja przestarzałych rozwiązań grzewczych degraduje środowisko naturalne. Z uwagi na funkcję budynku, jako placówki oświatowej, komfort cieplny w pomieszczeniach musi być utrzymywany, co wymaga spalania olbrzymich ilości paliw
i powoduje emisję do atmosfery setek ton gazów cieplarnianych rocznie. Zastosowane rozwiązania pozwolą na komfortowe użytkowanie zabytkowego budynku przez cały rok, wprowadzenie do obiektu nowych funkcji związanych z prowadzonymi działaniami partycypacyjnymi oraz oferty darmowych zajęć dla dorosłych i dla dzieci. Lokalizacja:
okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 1 400 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru, audyt energetyczny, audyt ex post

 

Zadanie I.3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 28×44 m przy ZSP Nr 2 w Żyrardowie –projekt złożony w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2016 Ministerstwa Sportu oraz Programu rozwoju bazy sportowej województwa mazowieckiego.
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko o wymiarach 28.0×44.0 m (do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę), z ogrodzeniem, piłkochwytami, furtkami, bramkami oraz zagospodarowanie terenu ciągami komunikacyjnymi (chodniki, podjazd z kostki betonowej, miejsce składowania odpadów), kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiaty na rowery.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Obecnie na terenie znajduje się budynek hali sportowej ZSP nr 2 wraz z boiskiem asfaltowym, wyposażonym w bramki i kosze do koszykówki. Istniejący stan zachowania jest średni – uszkodzona nawierzchnia asfaltowa boiska sportowego. W ramach zadania nastąpi rozbiórka istniejącego boiska wraz z infrastrukturą. Poza godzinami, w których będzie z boiska korzystała szkoła, w pozostałym czasie możliwe będzie użytkowanie tego zasobu przez dzieci i dorosłych z terenu rewitalizacji. Ze względu na ogólną akceptację społeczną dla sportu, nawet w środowiskach dotkniętych wykluczeniem i dysfunkcjami, nowe boisko może stać się narzędziem walki ze stanem kryzysowym, przy wsparciu prężnie działających NGO zajmujących się sportem w naszym mieście.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 645 500 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe.

 

Zadanie I.4. Projekty edukacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego
a) Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych – projekt planowany do realizacji w ramach działania 10.1.2 RPO WM
· Inwestor: Centrum Nauki Kopernik/ partner Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Wskaźniki rezultatu (dla całego projektu):
– liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 1.520
(745K/775M)
– liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 132 (118K/14M)
– liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 38
Wskaźniki produktu (dla całego projektu):
– liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 1.900 (931K/969M)
– liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 164 (147K/17M)
– liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 38
– liczba zestawów edukacyjnych „WODA” przygotowanych i przekazanych do szkół objętych wsparciem w ramach projektu – 390
– liczba zestawów informatycznych przygotowanych i przekazanych do szkół objętych wsparciem w ramach projektu – 260
– liczba narzędzi edukacyjnych opracowanych i udostępnionych w ramach projektu – 38
– liczba projektów edukacyjno-badawczych zrealizowanych w ramach projektu – 38
– liczba godzin zajęć matematyczno-przyrodniczych realizowanych metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi, pomocy i wyposażenia zakupionego i opracowanego w ramach projektu – 1.512
– liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych związanych z realizacją projektów edukacyjno-badawczych – 1.824
– liczba godzin dodatkowych zajęć informatycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawów informatycznych zakupionych w ramach projektu – 152
– liczba godzin dodatkowych zajęć terenowych przeprowadzonych z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „WODA” – 602
– liczba międzyszkolnych pracowni przedmiotowych zapewniających warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i udostępnionych dla innych szkół prowadzonych przez ten sam organ
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Projekt realizowany będzie na obszarze 7 gmin należących do ZIT WOF (Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Żyrardów, Kobyłka, Lesznowola, Stare Babice). Wsparcie zostanie skier. do 1900 ucz./uczennic (969M/931K) oraz 164 nauczycielek/li (147K/17M) z 38 szkół (20 szkół podst. i 18 gimnazjów) zlokalizowanych na w/w obszarze. W gronie szkół biorących udział w projekcie są szkoły integracyjne, zespoły szkół i szkoły z terenów
wiejskich. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowania właściwych postaw i umiejętności ucz./uczennic oraz umożliwi stworzenie warunków dla nauczania metodą eksperymentu poprzez wyposażenie 38 szkół w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (wyposażenie szkolnych pracowni przyrody, zestawy edukacyjne „WODA”, zestawy informatyczne) i realizację 38 projektów edukacyjno-badawczych. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji ucz./uczennic w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki oraz kształtowanie postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Zostanie przeprowadzony cykl zajęć dla ucz./uczennic z wykorzystaniem przestrzeni CNK (laboratoria, wystawy stałe i czasowe). Ucz./uczennice wezmą udział w zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych i informatycznych. Wezmą również udział w zajęciach terenowych i zrealizują projekty edukacyjno-badawcze. Dzięki udziałowi w programie ucz./uczennice poznają nowe metody pracy, nauczą się rozwiązywać problemy z wykorzystaniem metody badawczej,
samodzielnie wykonają eksperymenty oraz zaplanują i przeprowadzą projekty naukowe. Integralną częścią projektu jest kompleksowy program warsztatów dla nauczycieli przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Obejmuje on cykl zajęć, dotyczących m.in. roli nauki w edukacji, sposobów wykorzystania technik i narzędzi wspierających uczenie się, organizacji czasu i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki warsztatom nauczyciele/lki będą potrafili wspierać ucz./uczennice w twórczym rozwiązaniu problemów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ich kreatywności. Kwestie związane z edukacją, zwiększeniem kompetencji nauczycieli i uczniów są priorytetowymi działaniami rewitalizacyjnymi. Doświadczenia poprzednich okresów programowania wskazują, że zatrzymanie dzieci w szkołach poprzez zaoferowanie im atrakcyjnej oferty darmowych zajęć prowadzi do zwiększenia ich aktywności, wiedzy i umiejętności, odciąga od „złego towarzystwa”, daje poczucie sukcesu i pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych.
· Lokalizacja: w ramach projektu są zgłoszone szkoły Szkoła Podstawowa nr 2 (okręg nr 9) oraz Gimnazjum Publiczne nr 1 (okręg nr 10).
· Szacowana wartość projektu: 4 999 822 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe.

 

b) DOBRA EDUKACJA – wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli – projekt planowany do realizacji w ramach działania 10.1.2 RPO WM
· Inwestor: Instytut Badań Edukacyjnych/partner w projekcie Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Podnoszenie kompetencji uczniów poprzez wzmacnianie i rozwój pracy nauczyciela. Wzrost kompetencji i współpracy nauczycieli                              Doposażenie szkół w potrzebne sprzęty (laboratoria, komputery, materiały edukacyjne – np. gry edukacyjne)
Prace bezpośrednio z nauczycielami w kontekście realnych problemów szklonych
Bieżące wsparcie psychologów
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Rozwój kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uczniów w zakresie kreatywności, samodzielnego myślenia, komunikacji oraz pracy zespołowej i projektowej, poprzez ścisłą współpracę nauczycielami w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Kwestie związane z edukacją, zwiększeniem kompetencji nauczycieli i uczniów są priorytetowymi działaniami rewitalizacyjnymi. Projekt ten dzięki bieżącemu wsparciu psychologicznemu jest skierowany na rozwiązywanie problemów szkolnych, których źródłem zazwyczaj jest sytuacją w domu, agresja, wykluczenie, ubóstwo, brak motywacji do nauki. Rozwiązywanie tych kwestii będzie realnym wkładem w pracę z rodziną będącą podestowym elementem rewitalizacji społecznej.
· Lokalizacja: Publiczne Gimnazjum nr 2 (okręg nr 9), Szkoła Podstawowa nr 1 (okręg nr 10).
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokoły odbioru i sprawozdanie końcowe.
c) Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego
Przedszkola nr 10 w Żyrardowie – projekt planowany do realizacji w ramach działania 10.1.4 RPO WM
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty: Dzięki realizacji powyższych zadań zostaną zrealizowane
następujące wskaźniki
a) produktu: – liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 15 osób
b) rezultatu: – Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu – 10 osób.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Głównym celem projektu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 2016/2017. Aby go zrealizować w ramach projektu zamierzamy wykonać 3 zadania: 1. Rekrutacja uczestników. 2. Dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnością. 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: kursy i szkolenia
specjalistyczne.
Grupą docelową projektu jest 15 dzieci niepełnosprawnych z Żyrardowa (woj. mazowieckie) w wieku od 3 do 6 lat wymagających specjalnej organizacji zajęć i realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z opiniami oraz 10 nauczycieli pracujących w MIP 10. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego poprzez zwiększenie liczby godzin zajęć specjalistycznych
o charakterze socjoterapeutycznym oraz dodatkowych kompetencji nauczycieli realnie będzie miało wpływ na wzrost jakości edukacji, a co jest z tym związane do powstania SPÓJNEGO, NOWOCZESNEGO SYSTEMU EDUKACJI W PRZEDSZKOLU. Projekt będzie realizowany na obszarze gminy, której poziom upowszechniania edukacji przedszkolnej (63,4%) znajduje się poniżej średniego poziomu określonego dla województwa mazowieckiego. Walka z wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością jest jednym z fundamentów rewitalizacji.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 333 194 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe.

 

Zadanie ZI.5. Rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru z adaptacją na Centrum
Obsługi Mieszkańców i bibliotekę publiczną – działania są planowane do realizacji przez spółkę powołaną z Funduszem Inwestycyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego.
· Zadanie realizuje: Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor „Żyrardów” sp. z o.o
· Prognozowane rezultaty:
Poprawa jakości obsługi mieszkańców miasta oraz poprawa warunków pracy pracowników samorządowych oraz dostęp do nowoczesnej multimedialnej biblioteki. Badanie stopnia zadowolenia klientów Urzędu Miasta oraz biblioteki.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego budynku biura głównego dawnych Zakładów Lniarskich poprzez odrestaurowanie zabytkowej materii z wprowadzeniem współczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających użytkowanie budynku w standardach XXI w. zwłaszcza w zakresie instalacji: elektrycznych, sieci informatycznych, monitoringu, centralnego ogrzewania, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz zastosowania stolarki
okiennej zapewniającej utrzymanie w budynku odpowiednich warunków temperatury i wilgotności powietrza przy minimalizacji kosztów. Wyposażenie budynku w dźwig osobowy oraz pochylnie przy wejściach udostępni budynek dla osób niepełnosprawnych i z dziećmi w wózkach. Obecnie wydziały i referaty Urzędu Miasta znajdują się w kilku budynku, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo czy matek z dziećmi w wózkach w bardzo ograniczonym zakresie (w żadnym nie ma wind ani pochyli). Ponadto załatwienie spraw w urzędzie wymaga przemieszczania się po mieście. Remont budynku ułatwi mieszkańcom dopełnianie wszelkich urzędowych formalności. Ponadto na parter zostanie przeniesiona biblioteka miejska, która jest silnym ośrodkiem pracy zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi. W niej ma siedzibę uniwersytet trzeciego wieku.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 18 500 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe.

 

Zadanie ZI.6 Rewitalizacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 w Żyrardowie –
projekt złożony w ramach działania 5.3 RPO WM (dot. I etapu).
· Zadanie realizuje: Miasto Żyrardów
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Ochronka fabryczna w Żyrardowie należy do jednych z najstarszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie osady fabrycznej. Powstała w 1875 r., jako jedna z pierwszych tego typu placówek w Królestwie Polskim. Budynek jest założony na planie krzyża symetryczny. Budynek główny piętrowy wykonano na rzucie prostokąta. Od strony frontowej budynek zdobiony jest trzyosiowym ryzalitem z wieżyczką nakrytą hełmem. Od strony
południowej znajduje się hall łączący budynek główny z pawilonem mieszczącym salę balową. Z dwóch stron wspomnianego hallu odchodzą korytarze prowadzące poprzez łączniki do dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Budynek główny i boczne skrzydła są nakryte dachami czterospadowymi, łączniki i korytarz dwuspadowymi. Sala balowa posiada najbogatszy wystrój architektoniczny (kolumnada, pilastry, gzymsy, profilowane nadproża)
ponadto jest zwieńczona belwederkiem. Elewacja budynku wykonana jest z cegły ceramicznej czerwonej. Zdobiona jest gzymsami i obramieniami okiennymi. Budynek był częściowo przebudowany w okresie międzywojennym. Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej wielokrotnie prowadzono,
o różnej skali, prace remontowe i malarskie szczególnie we wnętrzach. Obecnie zarówno elewacja jak i wystrój architektoniczny wnętrz budynku ze względu na zniszczenia wymagają wykonania remontu generalnego i prac konserwatorskich. Dodatkowo wymianie będzie ulegać stolarka okienna i drzwiowa oraz roboty dachowe. Dawna ochronka fabryczna, spełnia dziś swą pierwotną funkcję i mieści się w niej Miejskie Przedszkole nr 9.
Budynek ochronki znajduję się przy głównym placu Jana Pawła II w Żyrardowie, dawnym rynku, przy którym wybudowane zostały najbardziej reprezentacyjne budynki osady fabrycznej – neogotycki kościół, szkoła, dom kultury, magistrat oraz zabudowania fabryki wyrobów lnianych.
Rewaloryzacja obiektu będzie prowadziła do poprawy stanu zachowania zabytkowego budynku, pozwoli na dalsze użytkowanie zgodnie z jego pierwotną funkcją. Po remoncie wnętrza obiektu zostaną przystosowane do obecnych standardów nauczania przedszkolnego, sala gimnastyczna, sala integracji sensorycznej, gabinety przeznaczone dla psychologa i logopedy pozwolą na stworzenie właściwych ram do pracy z dziećmi obarczonymi zaburzeniami rozwoju bądź mającymi problemy innego rodzaju. Ponieważ przedszkole znajduje się w samym centrum obszaru rewitalizowanego, tu dopełniają obowiązku przedszkolnego dzieci z okolicy. Zapewnienie im szeroko pojętych właściwych warunków będzie prowadzić do wyrównywania szans edukacyjnych. Dodatkowo na terenie planowane jest stworzenie małego miasteczka ruchu drogowego, w którym dzieci będą się uczyły bezpiecznego poruszania po drogach publicznych.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 8 000 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

Zadanie nr ZI.7. Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez
budowę przedszkola przy ul. Brzóski w Żyrardowie.
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Wybudowany 1 obiekt
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1300 m2
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Zadanie będzie polegać na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym place zabaw, które stanowić będzie kontynuację funkcji poprzedniej zabudowy przedszkolnej tego terenu. Zasadniczym założeniem inwestycji jest udostępnienie miejsca, które oprócz funkcji podstawowych polegających na opiece na dziećmi, pozwoli także na wszechstronny rozwój intelektualny dziecka, a także umożliwi kształtowanie jego wrażliwości na różnorodne formy estetyczne. Potrzeba realizacji tego projektu wynika z diagnozy, która wskazała, że brak jest obecnie miejsc w przedszkolach, jak również stan techniczny istniejących przedszkoli wymaga prac remontowych. Zaplanowane rozwiązania będą umożliwiać skorzystanie z obiektu osobom
niepełnosprawnym – przy wejściu będzie wybudowany odpowiedni podjazd, ponadto dostosowane zostaną sanitariaty. Należy także zaznaczyć, iż obiekt będzie parterowy, co nie będzie przysparzać barier architektonicznych uniemożliwiających skorzystanie z niego osobom niepełnosprawnym.
Przedszkole będzie bezpośrednio sąsiadowało z terenem kryzysowym. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji właściwych warunków będzie prowadziło do wyrównywania szans edukacyjnych.
· Lokalizacja: okręg nr 6.
· Szacowana wartość projektu: 4 600 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru, audyt energetyczny, audyt ex post.

 

Zadanie nr ZI.8. Modelowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty: Sporządzenie w formule partycypacyjnej pełniej
dokumentacji opisanych poniżej przedsięwzięć oraz wskazanie źródeł finansowania
dla tego typu zamierzeń inwestycyjnych. Stworzenie platformy integracji społecznej,
współpracy z sektorem NGO
a) Remont zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z działaniami aktywizującymi mieszkańców: spotkanie z mieszkańcami, przygotowanie ekspertyz stanu technicznego, konsultacje koncepcji, projekt budowlany (2 typy – wspólnota mieszkaniowa, budynek gminny).
b) Adaptacja dla potrzeb mieszkańców podwórka na terenie osady fabrycznej:
spotkanie z mieszkańcami np. mikro-festyn na podwórku wraz z punktem konsultacyjnym, warsztaty architektoniczne w oparciu o koncepcję arch. i makiety – wypracowanie pożądanego sposobu zagospodarowania, projekt budowlany.
c) Remont ulicy wraz z zielenią towarzyszącą jako przyczynek dla stworzenia przestrzeni publicznej: spotkanie z mieszkańcami oraz spacer badawczy, opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych oraz przestrzeni publicznej, projekt budowlany. We wszystkie działaniach będzie uczestniczył ekspert, przedstawiciele UM oraz jednostek zaangażowanych w daną problematykę. Mamy także nadzieję na zaangażowanie NGO. Po zakończeniu każdego z ww. przedsięwzięć zamierzamy przedstawić w atrakcyjnej formie efekty wspólnej pracy mieszkańcom (np. święto ulicy).
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 1 280 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe.

 

Zadanie Z II.1. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na
środowisko naturalne – Rozwój sieci dróg rowerowych
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Korzyści społeczne:
– bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców,
– spójna i rozsądnie zaplanowana siec ścieżek rowerowych ma realny wpływ
na poprawę bezpieczeństwa na drogach,
– trasy rowerowe w miastach powinny tworzyć sieć miejską i podmiejską, która
to pokrywać się będzie z fragmentami sieci turystycznej wyznaczonej
na terenie Miasta,
– uporządkowanie przestrzeni miejskiej, podniesienie atrakcyjności
środowiskowo-rekreacyjnej,
– podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa
osób korzystających ze ścieżek rowerowych,
– rezygnacja z podróży samochodem na rzecz jazdy rowerem, a tym samym
redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie negatywnych
oddziaływań ruchu drogowego na zabudowę miejską i środowisko.
Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Na terenie miasta Żyrardowa planuje się rozwój sieci dróg rowerowych – budowa 11 km ścieżek rowerowych wraz z parkingami dla rowerów. Rower jest dla mieszkańców obszaru kryzysowego codziennym środkiem transportu. Korzystanie z niego powinno być bezpieczne i wygodne. Poza mobilnością pozwala on na długoletnie zachowanie zdrowia i dobrej kondycji. Miasto Żyrardów chce swoimi działaniami skłaniać mieszkańców do dalszego korzystania z bicykli, prowadząc politykę zachęcającą do nie przesiadania się do samochodów, „modę na rowery”. Realizacja planowana jest dwuetapowo: przy ulicach Bohaterów Warszawy, Al. Wyzwolenia, POW, Wyspiańskiego, Okulickiego, Towarowej, Żeromskiego, Skrowaczewskiego, Radziwiłlowska, Mireckiego, Opolskiej, Ziołowej, Spacerowej oraz po dawnym rowie burzowym. W ramach realizacji zadania przewiduje się:
budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, miejsca parkingowe dla rowerów, chodniki i przejścia dla pieszych, oświetlenie dróg rowerowych. Planuje się współfinansowanie zadania w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2. Mobilność Miejska w ramach ZIT. Zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2018.
· Szacowana wartość projektu: 13 000 000 zł.
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokoły odbioru, ankiety, raporty oraz sprawozdania.

 

Zadanie Z II.2. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na
środowisko naturalne – Systemy Park&Ride
· Inwestor: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Centrum miasta może stać się przestrzenią dla ludzi, osób pieszych, a nie dla pędzących
samochodów. Spowolnienie ruchu w mieście doprowadzi do ożywienia tkanki miejskiej
i przekazania przestrzeni publicznej mieszkańcom.
Zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Miasta, zmniejszenie emisji toksycznych
gazów do atmosfery w efekcie mniejsze zanieczyszczenie powietrza w centralnych
dzielnicach.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Na terenie miasta Żyrardowa, w okolicach dworca kolejowego, planuje się rozwój systemu parkingów Park&Ride – budowa/przebudowa 4 parkingów samochodowych wraz z parkingami dla rowerów (przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, przy pl. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu ulic Towarowej oraz Kolejowej- parking składa się z dwóch obiektów). Parking przy skrzyżowaniu ulic Towarowej oraz Kolejowej znajduje się poza obszarem rewitalizacji jednak rozwiązuje problemy związane m.in. z brakiem miejsc postojowych osób zamieszkujących obszar kryzysowy korzystających z transportu
publicznego. System ten jest zsynchronizowany ze ścieżkami rowerowymi.
· Szacowana wartość projektu: 5 000 000 zł.
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokoły odbioru.

 

III. STREFA: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zadanie Z III.1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie – wniosek złożony w ramach Samorządowego Programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast w ramach zakupu nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze
sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-2016”, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz działanie 5.1.RPO
WM.
· Zadanie realizuje: Miasto Żyrardów (we współpracy z OSP Żyrardów)
· Prognozowane rezultaty:
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe – 1 szt.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
W ramach Samorządowego Programu dotyczącego pomocy finansowej dla gmin/miast zakupiony zostanie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
Planowany zakup będzie miał korzystny wpływ na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa mazowieckiego, a co w dalszej konsekwencji doprowadzi do zagęszczania sieci jednostek OSP w KSRG będących w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczo
– gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego.
Prawidłowa realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa, a więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanym, nie jest możliwe bez odpowiedniego wyposażenia OSP Żyrardów w sprzęt specjalistyczny oraz samochody.
· Lokalizacja: cały obszar rewitalizacji.
· Szacowana wartość projektu: 800 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

IV. STREFA: GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zadanie Z IV.1. Budowa budynku wielofunkcyjno – mieszkalnego przy ul. Waryńskiego
· Zadanie realizuje: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Wybudowanie obiektu wielofunkcyjno – mieszkalnego- 1 szt.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
W ramach projektu powstanie budynek wielorodzinny przy ul. Waryńskiego o zabudowie pierzejowej nawiązujący stylistyką do istniejącej zabudowy. Będzie to budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny, czterokondygnacyjny (piwnice, parter + II piętra) całkowicie
podpiwniczone o liczbie mieszkań ok. 50. Na parterze budynku będą znajdowały się pomieszczenia wykorzystywane przez podmioty „ekonomii społecznej” w celu aktywizacji mieszkańców najbliższej okolicy, jak i całego obszaru zdegradowanego. Na I i II piętrze mieszkania będą w składzie: pokój z kuchnią oraz 2 pokoje z kuchnią (z przewagą mieszkań dwupokojowych). W jednej klatce na parterze w budynku 3 mieszkania
zostaną przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek pozwoli na realizację potrzeb mieszkaniowych osób niezamożnych, ułatwi
prowadzenie prac remontowych w obiektach starych o złym stanie technicznym, których wyremontowanie nie jest możliwe bez przynajmniej częściowego przesiedlenia mieszkańców. Zagospodarowany zostanie również teren przy budynku w niezbędną infrastrukturę
budowlaną i techniczną, zapewniającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przebudowę i rozbudowę istniejących sieci, budowę przyłączy i urządzeń instalacyjnych, przejazdów, parkingów, placów, ciągów komunikacji pieszej.
· Lokalizacja: okręg 10.
· Szacowana wartość projektu: 3 500 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zadanie Z V.1. Budowa ulicy Nowy Świat na odc. od ul. B. Limanowskiego
do istn. utwardzenia z wykonaniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego –
Działanie 6.2 RPO WM.
· Zadanie realizuje: Miasto Żyrardów
· Prognozowane rezultaty:
Udostępnienie „serca” – centrali dawnych Zakładów Lniarskich dla ruchu pieszego
i samochodowego (z wyłączeniem pojazdów ciężkich) oraz zagospodarowanie terenu
w sposób gwarantujący zachowanie walorów zabytkowych z elementami współczesnymi
(oświetlenie uliczne, elementy małej architektury, zieleń) co wprowadzi życie do tego rejonu
miasta. Wzrost zainteresowania inwestorów tym rejonem.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Budowa ulicy o nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi.
Odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wyposażenie powstałej ulicy
w obustronne oświetlenie uliczne w formie stylizowanych latarń ulicznych. Wprowadzenie
stylizowanych elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci itp.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 6 000 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

Zadanie ZV.2. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Żyrardowie – projekt
planowany do złożenia w ramach działania 5.3 RPO WM.
· Zadanie realizuje: Centrum Kultury w Żyrardowie
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
W ramach planowanej termomodernizacji zabytkowego budynku Centrum Kultury
w Żyrardowie planuje się poprawę energetyczną budynku poprzez ocieplenie elewacji,
wymianę stolarki okiennej jak również wymianę oświetlenia na energooszczędne. Centrum
Kultury może stać się ośrodkiem wielu działań rewitalizacyjnych. Obecnie były w nim
prowadzone spotkania z mieszkańcami i warsztaty architektoniczne. Ze względu na bardzo
duże koszty utrzymania konieczne jest podjęcie prac termomodrnizacyjnych.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 3 600 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

Zadanie ZV.3. Rewaloryzacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Żyrardowie –
projekt planowany do złożenia w ramach działania 5.3 RPO WM.
· Zadanie realizuje: Centrum Kultury w Żyrardowie
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Instytucja planuje rewaloryzacje zabytkowej sali widowiskowej centrum kultury
w Żyrardowie poprzez wymianę systemu widowni, przywrócenie walorów akustycznych
(obniżenie nachylenia widowni i wprowadzenie systemu ruchomych siedzisk widowni),
wygłuszenie sceny głównej oraz adaptacje tyłu sceny na potrzeby warsztatów teatralnych
i recytatorskich. Na scenie głównej zostanie również wymieniona podłoga. Remont pozwoli
na wykorzystanie tej dużej sali na różnego rodzaju działań partycypacyjne i edukacyjne.
Także możliwe będzie organizowanie w tej przestrzeni widowisk na wysokim poziomie.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 3 600 000 zł
140
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

Zadanie ZV.4. Adaptacja piwnic w budynku Centrum Kultury na cele edukacyjno-kulturalne
– projekt planowany do złożenia w ramach działania 5.3 RPO WM..
· Zadanie realizuje: Centrum Kultury w Żyrardowie
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
W budynku Centrum Kultury w Żyrardowie znajdują się piwnice, w których znajdują
się maszyny po nieużywanym systemie wentylacji zasilanych parą i zamiarem instytucji jest
zaadaptowanie ich na cele edukacyjno-kulturalne. W piwnicach mogłoby powstać nowe
studio nagrań oraz pracowania fotograficzna. Dodatkowo przestrzenie mogłyby być
wykorzystywane do innych celów edukacyjnych.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
· Szacowana wartość projektu: 3 600 000 zł
· Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć w odniesieniu do celów
programu: protokół odbioru i sprawozdanie końcowe

 

Zadanie Z V.5. Termomodernizacji budynku A wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.
· Inwestor: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Zgodnie z pismem CZMZ/ZN/06/2016 z dnia 9 marca 2016 r. Centrum Zdrowia Mazowsza
Zachodniego planuje realizację inwestycji dotyczącą termomodernizacji budynku
A wraz z zagospodarowaniem terenu. Została już opracowana dokumentacja techniczno –
kosztorysowa przebudowy sieci rozdzielnych ciepłowniczych związanych z tym budynkiem
oraz opracowane zostały audyty energetyczne budynku A. Szpital wraz z SORem znajdujący
się na terenie rewitalizowanym jest miejscem gdzie mieszkańcy uzyskują specjalistyczna
pomoc medyczną.
· Lokalizacja: okręg nr 9.
Zadanie Z V.6. Budowa budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym
w Żyrardowie (ul. Nowy Świat 11)
· Inwestor: Zbor – Bud sp. z o.o.
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Zgodnie z pismem z dnia 17 stycznia 2016 r. planowana jest inwestycja dotycząca budowy
budynku mieszkalnego z usługami wraz z zagospodarowaniem przestrzeni przy ul. Nowy
Świat 11. Na parterze obiektu będą usytuowane lokalu usługowe, w których zostaną
stworzone nowe miejsca pracy.
· Lokalizacja: okręg nr 9.

 

Zadanie Z V.7. Prace remontowo – konserwatorskie kościoła pw. Matki Bożej
Pocieszenia wraz z zagospodarowaniem terenu w Żyrardowie
· Inwestor: Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Kościół to nie tylko obiekt sakralny. Parafia od lat prowadzi wiele działań dedykowanych
mieszkańcom terenu zdegradowanego, w szczególności tym najbiedniejszym. Obiekt jest
miejscem, gdzie odbywają się liczne koncerty muzyki poważnej i organowej. W roku 2015
w trakcie wichury złamała się i spadła na połać dachową jedna z wieżyczek okalających
strzeliste wierze kościoła. Dla zapewnia bezpieczeństwa przechodniom oraz przywrócenia
walorów obiektowi zabytkowemu konieczne jest zapewnienie stabilności konstrukcji
141
podwójnych koron z pinakli (małych wieżyczek) okalających każdą z dwóch wierz
znajdujących się na fasadzie budynku. W ramach zadania planowane jest również
przygotowanie ekspozycji zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościoła.
· Lokalizacja: okręg nr 9.

 

Zadanie Z V.8. Zagospodarowanie terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie
· Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie
· Syntetyczny opis planowanych do podjęcia zadań i działań:
Część prac termomodernizacyjnych budynku szkoły została wykonana w ramach projektu
systemowego, którego beneficjentem był MKiDN w ramach działania
9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
Obecnie szkoła planuje jako uzupełnienie tej inwestycji prace związane
z zagospodarowaniem terenu.
· Lokalizacja: okręg nr 9

 

Źródło: Program Rewitalizacji Żyrardowa do roku 2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close