Breaking NEWSCo słychać na mieście?Gospodarka

PEC podnosi ceny ciepła, nawet o 26%

Krótko i zwięźle, porównaliśmy obowiązująca taryfę cen ciepła i tą którą PEC złożył w lipcu do Urzędu Regulacji Energetyki – ostatecznie na podwyżki otrzymał zgodę. Nowa taryfa została opublikowana 8 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Żyrardowa Radna Grażyna Stefańska apelowała do Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego o zablokowanie tych podwyżek. Głos Żyrardowa i okolicy zapowiadał podjęcie tego tematu na swoich łamach 5 września, co ostatecznie nie doszło od skutku.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie mogą zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia opublikowania tej taryfy w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego a więc najpóźniej więcej zapłacimy za ciepło od 23 września 2019 roku.

Taryfa obowiązująca: http://pec.zyrardow.pl/wp-content/uploads/2018/08/taryfa_dla_ciepla_2017-11-09.pdf
Taryfa od września 2019: http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/9694/akt.pdf

2 komentarzy

 1. Uwaga !!!
  art.45a ust.11a Prawa Energetycznego jest integralną częścią regulaminu/uchwały …więc jego stosowanie jest bezwzględnie obowiązkowe ….
  jeśli wystąpi okoliczność ……
  w ust.11a (cytat)
  11a.
  Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel lub zarządca budynku może:
  1)
  dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo
  2)
  obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania:
  a) midx3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo
  b) midx2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego.

  Spójnik albo oznacza ,że właściciel lub zarządca może wybrać tylko jedną metodę zgodnie z tymi wytycznymi.
  Nie ma prawa naliczać więcej niż średnia na m2 budynku
  Dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania ( oznaczało by to ,że nie miał by prawa pobierać zaliczek na ogrzewanie )
  Dochodzić odszkodowania czyli musiałby udowodnić w sądzie że twoje mieszkanie zużywa więcej niż średnia w budynku co ze względu na właściwości ciepła jest nie do udowodnienia ,gdyż ciepło przenika. Chyba ,że SM udowodni twoje celowe marnowanie ciepła (otwieranie okien zimą itp. ( biorąc zaliczki Spółdzielnie Mieszkaniowa z góry decyduje się na średnią , spójnik albo- jest słowem klucz).
  Bardzo ciekawa konstrukcja tego zapisu powoduje ,że właściciel lub zarządca jest zmuszony naliczać ze średniej budynku…
  Tu bardzo ważne wyjaśnienie o funktorach ….https://www.tysol.pl/a1580-Zanim-podpiszesz-umowe-przeczytaj-bardzo-uwaznie%21

  Jako że część Rad Nadzorczych i Zarządów SM nie chcą usuwać, tych niezgodnych z prawem regulaminów/uchwał wolą nawet aby spółdzielca pozwał ich
  do sądu,gdyż wyrok może zapaść za 2-10 lat kasacja ,apelacja a koszt unieważnienia uchwały 500-2000 zł za którą zapłacą pieniędzmi zwykłych lokatorów.
  Dlatego nie proponuję unieważnienia uchwały zgodnie z art.189 kpc.(kodeks postępowania cywilnego) za długo to trwa.

  Jeśli w tym przypadku mamy do czynienia z regulaminem/uchwałą bezwzględnie naruszającą ustawę ( w tym przypadku art.45a ust.11a) mamy inne narzędzia
  prawne…( nie można w tym wypadku powoływać się na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego…tylko niezgodność z prawem )
  Wysłać pismo ( Z ZŁĄCZNIKAMI ) do Ministra obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ,któremu podlegają SM i wskazać w tej SM niezgodność reg/ uchwały z obowiązującym prawem.
  PRAWO SPÓŁDZIELCZE ( po nowelizacji stan prawny 2019r.)
  Art. 93a. Uprawnienia ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych
  § 1.
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji, danych i dokumentów, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni.
  § 2.
  W przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa występuje do właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się na koszt spółdzielni.
  § 3.
  Lustracja, o której mowa w § 2, może obejmować całość albo część działalności spółdzielni albo tylko określone zagadnienia.
  § 7.
  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wykonywać uprawnienia Krajowej Rady Spółdzielczej lub związku rewizyjnego wobec spółdzielni mieszkaniowej określone w ustawie, z wyjątkiem określonych w art. 114 przesłanki postawienia spółdzielni w stan likwidacji i art. 115 wykreślenie z KRS na wniosek związku rewizyjnego, jeżeli uprawnień tych nie wykonuje Krajowa Rada Spółdzielcza lub związek rewizyjny.

  Nie zdarzyło mi się abym nie dostał odpowiedzi od jakiegoś ministerstwa. ( 3-4 miesiące sprawa uregulowana )

  Można także wystąpić do UOKiK
  Możliwość naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
  SM prowadzi działalność gospodarczą ,zawiera umowę na rozliczanie z inną firmą …zwykły członek spółdzielni jest wg. prawa konsumentem.
  Jeśli z korespondencji ze spółdzielnią będzie wynikać ,że zarówno rozliczający jak i spółdzielnia wiedziały że korzystasz z zapisu ust.45a. ust. 11a
  i pomimo to rozliczyły cię według regulaminu /uchwały, gdzie jest przelicznik wyższy niż średnia budynku to możesz zasugerować UOKiK
  możliwość naruszenia zbiorowych interesów konsumentów dopisując w nawiasie ,że mogło takie zachowanie dotyczyć nieograniczonej liczby konsumentów.
  Oczywiście SM powołując się na RODO nie udostępni ci zużycia innych lokali a tym bardziej tych ,które być może tez skorzystały z art.45a ust.11a
  Urząd może, ale nie musi wszcząć postępowania . Ważne aby wskazać na bezprawne działanie i odpowiednio je umotywować załącznikami.
  Pamiętajmy zawsze aby w korespondencji ( jakiejkolwiek) nie wyrażać negatywnych emocji..no i załączniki
  Zwrócić trzeba też na rozliczenie z firmy rozliczającej ,co na tej kartce pisze , czasami pisze rozliczenie według regulaminu ( a to atut dla nas).
  UOKiK może też nałożyć karę pieniężną dla sprawców czynu zabronionego( jeśli tak orzeknie)…wszystko zależy od urzędu.

  No i jest jeszcze inny środek prawny …czyli organy ścigania (nie tylko prokuratura).
  Czasami jak na tacy dostajemy pisma zwrotne od SM gdzie widać porozumienie firmy rozliczającej zarządców lokali gminnych czy spółdzielczych,którzy omijają prawo.
  Jeśli masz dobre atuty to z pewnością zainteresujesz tym organy ścigania… pamiętaj nigdy nie wyrzucaj korespondencji i mniej na uwadze ,że twoje
  zarzuty w pismach będzie oceniał ktoś inny.Zgłaszamy wyłudzenie lub próbę wyłudzenia nienależnego świadczenia ( czyli to co powyżej średniej).
  Tego działania ,osoby odpowiedzialne za decyzje niezgodne z prawem , obawiają się najbardziej…. a znowelizowany kodeks karny (2019)
  jest batem na te osoby.
  Wiadomo… zarzuty stawia prokurator z kodeksu karnego (być może to też było powodem zmian w kk.).

  Jeśli jesteś 100 % pewny ,że robisz to zgodnie z obowiązującym prawem to w rozliczeniu rocznym pomniejsz sobie wartość czynszu w następnych miesiącach
  o wartość nadpłaty , czyli różnicy ze średniej budynku …oczywiście poinformuj o tym właściciela lub zarządcę budynku spółdzielczego czy komunalnego.
  W pierwszej wersji możesz żądać zwrotu pieniędzy na twój rachunek bankowy.
  Co najwyżej TY BĘDZIESZ POZWANYM ale w SPRZECIWIE domagasz się unieważnienia reg/uchwały …niezgodnej z prawem.
  Plusem tego jest to ,że nie czekasz na pieniądze…a nie jeden nie dożył by zwrotu pieniędzy.

  Coraz więcej zarządców ( zwłaszcza gminnych) odchodzi od rozliczania z podzielników….( wymusił to art.45a ust.11a PE ) , natomiast SM mają podpisane umowy zwykle 10 letnie z firmami rozliczającymi , więc kombinują….

 2. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.18.8.2017.226.XI.ARY z dnia 9 listopada 2017 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalonego przez PEC Żyrardów na okres do 31 m a j a 2019 roku. PEC, pomimo obowiązywania taryfy, w listopadzie 2018 r. wystąpiło do URE o zmiany taryfy dla ciepła. URE nową taryfę zatwierdził, bo od stycznia 2019 r. miały być podwyżki, a podwyżek nie było!
  W uzasadnieniu decyzji nr DRE.WRC.4210.34.2.2018.226.XIZM.ARY z dnia 10 grudnia 2018 r. czytamy: …..”istotny wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, węgla kamiennego i energii elektrycznej.” I dalej w uzasadnieniu: „W związku z tym, że nowe ceny zakupu energii elektrycznej będą obowiązywały w roku 2019, zmiana taryfy m o ż e być wprowadzona do stosowania przez Przedsiębiorstwo nie wcześniej niż
  1 stycznia 2019 r.” Skoro nie było podwyżek energii elektrycznej, taryfa do 31 maja nie powinna być zmieniana! A była! Dlaczego?
  Grażyna Stefańska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close