Co słychać na mieście?

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

  1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym realizację zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy;
  2. pomoc społeczna:
  • świadczenie usług socjalno – bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania stosownie do pory roku i opieki medycznej,
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu zamieszkania – na terenie gminy Miasto Żyrardów.

Oferty konkursowe należy składać do dnia 27 grudnia 2016 r. do godziny 16.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1.

Pełen druk ogłoszeń jest dostępny na stronie BIP Miasta (http://www.bip.zyrardow.pl/4644,rozpoczete.html i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close