Na sygnale!

Ognisko ptasiej grypy w pow. żyrardowskim

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że trzydzieste drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym 72 sztuki ptaków (kaczki, kury, gęsi, indyki, gołębie, struś), położonym w miejscowości Popielarnia (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) na podstawie wyników badań, otrzymanych w dniu 18 stycznia 2017 r. z PIW-PIB w Puławach. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w województwie mazowieckim.

1

 

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091).

 

Punkt Informacyjny dotyczący stwierdzonego ogniska zjadliwej grypy ptaków znajduje się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii pod numerem telefonu 46 854-12-47.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w strefie obszaru zagrożonego udzielane są pod numerem 603-379-336.

 

7538

 

W związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu żyrardowskiego oraz wdrażanymi procedurami zarządzania kryzysowego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie ponownie informuje o obowiązywaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, a w szczególności:

Zgodnie z rozporządzeniem zakazuje się:

 1. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
 2. Przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia wymienionych powyżej ptaków na targowiskach,
 3. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
 2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
 3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa wszelkie podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków można zgłaszać w Wydziale Gospodarki i Ochrony Środowiska (pokój 23) lub pod numerem telefonu 46 858-15-22.

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

 

W przypadku naruszania przez właścicieli stad ptaków powyższych nakazów i zakazów przewidziane są surowe sankcje karne.

_________________________________________________________________

 

Informacja w sprawie kar administracyjnych,
które może nałożyć lekarz weterynarii

 

Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

 • 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności;
 • 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia MRiRW);
 • 46 ust. 3 pkt 7, nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
 • 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;
 • 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§l ust. 1 pkt 1 1it. d, §1 ust. 1 pkt 2 lit. c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW);
 • 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§1 ust. 1 pkt 1 1it. b, c, §1 ust. 1 pkt 2 lit. a, f rozporządzenia MRiRW);
 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close