Najważniejsze informacje!Żyrardów

Dopłaty do czynszu

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zachęca mieszkańców do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. To nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.  Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta Żyrardowa we wtorki i czwartki, w godz. 12.00-16.00, w terminie do 31 marca 2021 r.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest wypłacana przez 6 miesięcy. Wysokość miesięcznego świadczenia stanowi 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1.500 zł.

Komu przysługuje dopłata?

– Osobie, która wyjmowała lub podnajmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

– Wnioskodawca musi spełniać kryterium formalne (dochodowe i metrażowe) do uzyskania dodatku mieszkaniowego, wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),

– Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy
niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 roku.

Jakie dokumenty składamy?

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – z adnotacją: „powiększonego o dopłatę
do czynszu”,

2) deklaracja o dochodach z 3. miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (wraz z zaświadczeniami / dokumentami potwierdzającymi wysokość  uzyskiwanych dochodów),

3) oświadczenie wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie w 2019 r.
– w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego (wraz z rocznymi rozliczeniami podatkowymi PIT za 2019 rok),

 

4) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wynajmu lokalu / lokali przed dniem 14 marca 2020 r. oraz o wcześniejszym przysługiwaniu lub nie – dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu  (wraz z umową / umowami najmu / podnajmu oraz
z wyodrębnioną kwotą czynszu),

 

Podstawą prawną do uruchomienia nowego instrumentu wsparcia jest art. 15zzzic-15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374, z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Back to top button